Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek, aanbod van de ondernemer, handelingen tussen u en Ondernemer, elke overeenkomst tot stand gekomen op afstand en/of gebruik van de website www.peerdewinkeltje.nl / www.letty.nl (de “Website”) en/of de Webwinkel.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld en met uw bezoek en/of gebruik van de op deze Website aanwezige informatie (“Informatie”), verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.

ARTIKEL 3 - Website en Webwinkel

1. Wij hebben ons best gedaan te zorgen dat alle Informatie op de website en webwinkel juist en volledig is. Het kan echter gebeuren dat informatie niet juist is of onvolledig op de website en/of webwinkel gekomen is. Wij kunnen daarom niet garanderen dat de website en/of webwinkel zonder fouten functioneert of dat het vrij van virussen is.

2. Indien de website of webwinkel links naar websites van derden bevat zijn wij niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade die ontstaat als gevolg van uw bezoek aan die websites. Aangezien wij de inhoud van webpagina’s van derden niet bepalen zijn wij daar niet verantwoordelijk voor.

3. Wij adviseren u behalve de algemene voorwaarden ook andere voorwaarden te lezen die toepasselijk kunnen zijn op uw bezoek aan de webwinkel en raden u ook aan kennis te nemen van het Privacy Statement dat op de website en webwinkel van toepassing is.

ARTIKEL 4 – Identiteit van de Ondernemer

’t Peerdewinkeltje gevestigd Jan Steenlaan 29 te Veenendaal. ’t Peerdewinkeltje is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel onder nummer 30055701. U kunt ’t Peerdewinkeltje bereiken per e-mail op [email protected] en tijdens winkelopeningstijden.

ARTIKEL 5 – Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie aanbieden op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
i. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het beroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
ii. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
iii. de volgende informatie, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst: de prijs inclusief belastingen, eventuele kosten van aflevering, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 6 – Herroepingrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 2 weken..Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

4. Indien de consument niet over een herroepingrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven , verouderen of afgeprijsd zijn;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

ARTIKEL 7 – Levering en Uitvoering

1. Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending van vervangende producten zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 8 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed.
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 9 – Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 10 - Intellectuele eigendom

1. De inhoud van de Website en/of Webwinkel is auteursrechtelijk beschermd. Wij vragen u deze auteursrechten uitdrukkelijk te respecteren.

2. Er mag niets van deze Website worden openbaargemaakt, verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘t Peerdewinkeltje

ARTIKEL 11 - Beperking aansprakelijkheid

Behoudens opzet of grove schuld van ’t Peerdewinkeltje is zij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (niet beperkt tot bedrijfs-, immateriële-, letsel, en vermogensschade), die op enigerlei wijze zou kunnen samenhangen met (het gebruik van) de Website en/of het gebruik van de Informatie. Aan de inhoud van de Website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

ARTIKEL 12 - Gebruik Website

U verbindt zich ertoe deze Website te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. U zult zich te allen tijde onthouden van handelingen die ’t Peerdewinkeltje op welke wijze dan ook kunnen schaden.

ARTIKEL 13 - Aanpassing Website

’t Peerdewinkeltje behoudt zich het recht voor om de website zonder enige aankondiging en/of waarschuwing aan te passen, het gebruik daarvan te beperken dan wel er toe over te gaan inhoud daarvan en/of de gehele Website te verwijderen.

ARTIKEL 14 - Toepasselijk recht

Op deze Website alsmede deze voorwaarden is met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht of internationaal materieelrecht, Nederlands recht van toepassing. Producten verkocht in de webwinkel zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Cookies - wij respecteren je privacy

Wij gebruiken cookies. De essentiële en functionele cookie zijn nodig om de goede werking van onze website te garanderen. Naast functionele cookies, zijn er ook analytische cookies voor statistische doeleinden en worden enkel geplaatst met uw toestemming. Lees meer over ons Cookiebeleid

Alles accepteren Alles weigeren Manage cookies